Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Sedmihorky

Naší hlavní prioritou je,  vytvořit dětem příjemné prostředí plné pohody, klidu a prostoru pro veselé hry i poznávání :-)

GDPR

Jsme veřejnou organizací a zpracováváme tedy různé druhy osobních údajů, žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců, obchodních partnerů nebo dalších osob. Platí tedy i pro nás

Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation).

Naším cílem je poskytovat občanům, zaměstnancům, obchodním partnerům i dalším subjektům bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití.

Pověřenec systému GDPR: Neumann Zbyněk, tel: +420 777689489, email: poverenec@rssemily.cz

Odkaz na dokumenty: Politika GDPR, Informace pro občany, Informace pro zaměstnance

bude doplněno.

                                          Kritéria pro přijetí dětí

školní rok 2018/2019

Právo přednostního přijetí mají uchazeči s trvalým pobytem ve spádové oblasti:

Karlovice, Sedmihorky, Radvánovice, Roudný a Svatoňovice.


1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které k 31.8.20018 dosáhnou věku 5 let - povinnost předškolního vzdělávání podle zákona č.178/2016 Sb.

2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2018 čtyři roky a mají trvalý pobyt ve spádové oblasti

3. Děti, které dovrší k 31. 8. 2018 tři roky a mají trvalý pobyt ve spádové oblasti

4. Sourozenci již přijatých dětí, kteří dovrší k 31. 12.2018 tři roky a to od nejstarších po nejmladší

5. V případě volné kapacity mohou být do MŠ přijaty i ty děti, které nemají trvalý pobyt na území obce a přilehlých částí a to od nejstaršího po nejmladší.

6. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo řádný zápis do MŠ, a to i během školního roku, pokud se v jeho průběhu uvolní kapacita MŠ


Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon"), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohla mít za prokázané. Rozhodnutí o přijetí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (které zákonnému zástupci přidělí při podání žádosti ředitelka mateřské školy v den zápisu), na veřejně přístupném místě, tj.na veřejné desce MŠ a na webových stránkách, po dobu 15 dnů.


Rozhodnutí o nepřijetí: k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno doporučeným dopisem do 1.6.2018.


Personál MŠ

ředitelka: Ilona Šerpánová

učitelka: Bc.Eliška Jandová

hodná teta, která nám uklidí a dá dobroty: Jindřiška Hlubučková

Jak to u nás vypadá :-)


Rychlý kontakt

Napište nám

MŠ Sedmihorky - příspěvková organizace

Karlovice 12, 51101, Karlovice
materska.skola@karlovice-sedmihorky.cz

Zavolejte nám

+420 737 462847